OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky realizované dodávky firmou S&Ptrading, S.Pribula, Lokalbahnzeile 58, 2500 Baden bei Wien, Rakusko, Steuer Nr.: 545/7789, ATU66785507.
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky nami realizované dodávky v plnom rozsahu. Obchodné podmienky zmluvného partnera /kupujúceho/ sú pre nás záväzné len v prípade, ak ich písomne príjmeme a uznáme.

2. Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv

Všetky naše ponuky sú nezáväzné a to aj z hľadiska cien a dodacích podmienok až do času, kým tieto písomne nepotvrdíme. Doručená objednávka a jej písomné potvrdenie predstavujú platné uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú aj faktickým zaslaním tovaru podľa doručenej objednávky objednávateľovi, ako aj podpisom osobitnej kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. V prípade, ak sa dodávka tovaru realizuje na základe telefonickej objednávky, alebo ak k uzatvoreniu kúpnej zmluvy došlo faktickým zaslaním tovaru, podpisom dodacieho listu a prevzatím tovaru objednávateľ potvrdzuje, že tovar bol dodaný v súlade s objednávkou, v požadovanom množstve, kvalite a v dohodnutých parametroch.
Ak po platnom uzatvorení kúpnej zmluvy dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy v celosti, alebo čiastočne, a to z akéhokoľvek dôvodu, kupujúci sa zaväzuje uhradiť nám storno poplatok ako zmluvnú pokutu, vo výške 15,-€ za stornovanie objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že má viac ako 16 rokov.

TOVAR PRE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV NEPOSIELAME NA DOBIERKU!

3. Realizácia dodávky

Dohodnutým termínom dodávky nie sme viazaní, pokiaľ zo strany kupujúceho neboli riadne splnené dohodnuté platobné podmienky. V prípade, ak kupujúci zmení objednávku, nie sme viazaní termínom dodania a vyhradzujeme si právo oznámiť kupujúcemu nový termín dodania. V prípade, že pri niektorých položkách bude dodacia lehota dlhšia, kupujúci sa môže rozhodnút, či počká na dodanie kompletnej objednávky, alebo sa objednávka realizuje čiastočne. Dodanie tovaru na SK sa realizuje raz v týždni a to vo štvrtok, ak nie je dohodnuté inak. Doleuvedené sumy dopravy tovaru platie pre SK! Pre dodanie tovaru do inej krajiny nás prosím kontaktujte!

Za doručenie objednaného tovaru na územie SK, predávajúci účtuje nasledovné náklady:

Poštovný poplatok za dodanie tovaru v hodnote DO € 120,-sDPH

(s výnimkou zariadenia a nadrozmerných balíkov)

DPD kuriér od     0 - 5kg             € 5,50 s DPH

DPD kuríér od   5 – 10kg            € 6,95 s DPH

DPD kuríér od 10 – 20kg            € 8,95 s DPH

Poštovný poplatok za dodanie tovaru v hodnote NAD € 120,- s DPH - ZDARMA

(s výnimkou zariadenia a nadrozmerných balíkov)

 

Dobierka                                    € 4,50 s DPH / od sumy €1660,- 1% zo sumy

Dobierka sa účtuje "dodatočne" (k cene za objenaný tovar s poštovným) v hotovosti pri prevzatí tovaru. Poplatok za dobierku účtuje kuriér za svoje služby. Od sumy €1660 sa účtuje 1% z výslednej sumy

4. Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. K cene bude dodatočne prirátané poštovné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu nasledovnými spôsobmi:

 

1). Bankový prevod na účet TATRA BANKA, a.s.

IBAN:  SK1211000000002619241915

SWIFT(BIC) kód:  TATRSKBX

2). Dobierka

Ku každej zásielke bude priložená faktúra s popisom tovaru a konečnou cenou vrátane DPH a poštovného. Ak bola úhrada za tovar dohodnutá až po obdržaní faktúry, v tom prípade je faktúra splatná za podmienok uvedených výlučne vo faktúre – miesto a čas splatnosti, meno, číslo účtu a iné.

Faktúra sa považuje za uhradenú až pripísaním celej faktúrovanej čiastky na číslo účtu v nej uvedené. V prípade omeškania s úhradou faktúry sa kupujúci zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania vo výške 1,5% za každý deň omeškania, v prípade, ak mu tento budeme účtovať. Pri omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 10 dní sme oprávnení odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, ako aj od ďalších zmlúv uzatvorených s kupujúcim, bez ohľadu na to, či z týchto zmlúv bolo ku dňu odstúpenia plnené. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

TOVAR PRE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV NEPOSIELAME NA DOBIERKU!

 

5. Odstúpenie od zmluvy

Tieto obchodné podmienky sa riadia obchodným zákonníkom a preto právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje!


Žiadosť na ostúpenie od zmluvy musí byť zaslané na:

S&Ptrading, Slavomir Pribula,

Lokalbahnzeile 58,

2500 Baden bei Wien

Tel / Fax: +43- (0) 2252-80514 / 1
E-mail: info@sptrading.eu

V prípade zaslania tovaru spät na našu adresu, poštovné náklady znáša vždy kupujúci!

5. Reklamácie

Reklamácia tovaru je možná do 3 dní odo dňa doručenia tovaru. Zjavné vady je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď pri zistení závady.
Skryté vady je kupujúci oprávnený reklamovať za rovnakých podmienok ako vady zjavné.
Naša zodpovednosť nie je daná za vady, ktoré vznikli v dôsledku mechanického poškodenia, v dôsledku nesprávnej manipulácie či skladovania, živelnej pohromy a ani v prípade, ak nami dodané produkty boli spracované tretími osobami. Záručná doba na tovar zakúpený na eshope sptrading.eu je spravidla 12 mesiacov, ak nie je uvedené v popise tovaru inak.

6. Uplatnenie práva, miesto súdu

Zmluvné vzťahy podľa ktorých boli realizované dodávky tovaru v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti, sa riadia právom platným v Rakúskej republike. Súd Wiener Neustadt.

 Faktúry, vygenerované e-shopom sú neplatné.
Prosíme o pochopenie, že poštovné náklady pri vrátení reklamovaného tovaru znáša vždy kupujúci.
Právo na tlačové chyby a chyby v cenách vyhradené.
Zmena cien vyhradená.
Vyobrazenie produktu sa môže v detailoch odlišovať!

TOVAR PRE KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKOV POSIELAME IBA PRI PLATBE VOPRED!


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop